مدیر توزیع نیروی برق دزفول گفت: با آغاز به موقع تعمیرات و اورهال شبکه فشار متوسط از مهر ماه امسال و برنامه ریزی دقیق و هماهنگی تمام واحدهای عملیاتی و مهندسی، تاکنون موفق به اجرای بیش از 90 درصد برنامه ی تعمیرات امسال شده ایم .
رفتن به بالا